Bases

1. Objecte dels premis

La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), i la Ramon Molinas Foundation (en endavant, «RMF»), convoquen els premis UOC-RMF amb l’objectiu de reconèixer els millors projectes desenvolupats en el marc de l’assignatura de Treball Final (en endavant, «TF») realitzats per estudiants dels programes de grau, enginyeries tècniques, enginyeries superiors i màsters universitaris dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC durant el curs 2015-2016.

Els premis UOC-RMF són oberts a tots els estudiants que hagin realitzat el seu TF durant els dos semestres del curs acadèmic 2015-2016.

2. Organitzadors

Els organitzadors dels presents premis són la UOC i la RMF.

La UOC és una universitat de servei públic vehiculada per mitjà d’una fundació privada de nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC»), amb el CIF número G-60667813 i domicili social a l’avinguda del Tibidabo, núm. 39 de Barcelona, segons consta en la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d’abril de 1995.

La RMF és una fundació que té per objecte la promoció i el mecenatge de la ciència (especialment de la innovació tecnològica i científica) i les activitats assistencials de qualsevol tipus.

3. Participants

Podran participar en els premis UOC-RMF els estudiants que hagin realitzat, presentat i superat el TF d’un grau, una enginyeria tècnica, una enginyeria o un màster dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC durant qualsevol dels dos semestres del curs acadèmic 2015-2016, amb independència de quin sigui el seu lloc de residència i l’idioma del TF.

En cas de projectes que tinguin una durada superior a un semestre, es tindrà en compte a efectes d’aquests premis el semestre en què s’ha finalitzat i lliurat el TF.

La participació és gratuïta i requereix presentar-se als premis.

En cas que procedeixi, els participants hauran d’explicitar qualsevol vincle laboral o familiar amb treballadors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC o de la Fundació RMF. L’organització es reserva el dret d’excloure aquests candidats i qualsevol candidat que no faci explícit aquest possible conflicte d’interessos.

4. Normes de participació

Tots els aspirants als premis UOC-RMF hauran de complir les següents normes de participació:

 1. Totes les dades que facilitin hauran de ser correctes, veraces i completes.
 2. El contingut del projecte presentat pels participants haurà de ser propi.
 3. No podran transmetre o difondre continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

L’organització dels premis UOC-RMF es reserva el dret d’excloure dels premis qualsevol participant que no compleixi les normes de participació establertes en les presents bases i condicions, sense perjudici del dret de prendre altres mesures legals.

5. Funcionament dels premis

 • Els projectes es poden presentar en català, castellà o anglès.

 • Els projectes s’hauran de presentar obligatòriament per mitjà del formulari que es facilitarà en el web dels premis UOC-RMF. Qualsevol projecte presentat en un altre format o per qualsevol altre canal que no sigui l’esmentat, no s’acceptarà i, en conseqüència, no entrarà en el procés selectiu dels premis UOC-RMF.

 • L’aspirant haurà d’annexar al formulari la documentació següent:
  • Una carta de presentació (formada per un resum del projecte i una presentació de l’autor del projecte).

  • La memòria del projecte.

  • Una direcció web des de la qual es pugui visionar o descarregar el vídeo o presentació virtual (per exemple, l’entrada corresponent al projecte en el repositori institucional O2 de la UOC).

  • El producte obtingut en el desenvolupament del projecte, si n’hi ha.

 • L’aspirant haurà de presentar la versió de la memòria que va lliurar en el moment de l’avaluació de l’assignatura, sense la possibilitat de poder fer-hi canvis respecte a aquesta versió.

  En canvi, podrà corregir i millorar el vídeo i el producte que va presentar en el moment de l’avaluació de l’assignatura, amb l’objectiu de presentar-se a aquests premis.

  • Els projectes presentats seran valorats per un tribunal format per:
   • Un representant de la Fundació Ramon Molinas.

   • Quatre professionals vinculats a l’emprenedoria i al sector de les TIC.

   • Dos professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

  El nom dels membres del tribunal es publicarà al web dels premis UOC-RMF durant el mes d’octubre.

  • El tribunal avaluarà els projectes presentats en funció dels criteris següents:
   • Innovació del projecte
   • Creativitat
   • Percepció de les oportunitats
   • Utilitat social: sensibilitat amb els problemes de la societat
   • Beneficis que comportarà
   • Capacitat d’èxit
   • Claredat de la memòria
   • Presentació i exposició del projecte

  • El tribunal preseleccionarà els sis (6) estudiants que accediran a la final d’entre els 25 projectes finalistes. Tots els membres del tribunal hauran de ser presents en l’acte presencial que es realitzarà el mes de desembre a Barcelona per a fer la valoració final dels projectes finalistes.

  • Els sis estudiants finalistes hauran de presentar el seu projecte en un acte presencial que es realitzarà el mes de desembre a Barcelona. És obligatòria l’assistència a l’acte.

  • Un cop acabat el cicle de presentacions, el tribunal farà la selecció dels tres (3) projectes premiats i es farà el lliurament de premis al final de l’acte.

  6. Premis

  S’atorgaran tres premis:

  • Premi al millor projecte empresarial: 3.000 €*

  • Premi al millor projecte d’impacte social: 3.000 €*

  • Premi al millor projecte de recerca i a l’excel·lència acadèmica: 3.000 €*  *Aquests premis estan subjectes a la retenció d’IRPF que marca la legislació vigent.

  A banda, els 25 finalistes (que seran degudament notificats com a tal) tindran l’oportunitat d’accedir a un conjunt de tallers en emprenedoria i innovació que es realitzaran en 3 sessions grupals d’un matí (4 hores de durada cada sessió).

  D’entre aquests 25 finalistes que assisteixin a les sessions grupals, una comissió formada per integrants del propi Hubbik indicarà els sis estudiants que, fruit de les seves capacitats i del seu potencial i de l’impacte i la capacitat d’èxit del seu projecte, prosseguiran a la plataforma i disposaran d’una formació personalitzada. En concret es designaran:

  • 3 projectes que rebran un acompanyament que consistirà en 5 sessions individuals amb un mentor de projecte /negoci, valorat en 500 € per projecte.

  • 3 projectes que accediran a un itinerari de suport al creixement dels projectes, valorat en 3000 € per projecte i que tindrà una durada de 2 mesos (48h en total).

  Entre els 6 projectes que rebran un acompanyament individualitzat, es seleccionarà un projecte per a ser presentat al SpinUOC 2017 i un projecte per a ser present al 4Y4N 2017.

  Totes aquestes sessions i tallers d’acompanyament i emprenedoria seran coordinats per l’equip de Hubbik.

  Aquests tallers es celebraran a posteriori de l’acte presencial d’entrega de premis.

  El jurat podrà declarar desert qualsevol dels tres premis econòmics i qualsevol dels premis d’acompanyament a l’emprenedoria.

  7. Calendari

  1. Període de presentació dels projectes: Del 13 de juliol fins al 7 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

  2. Publicació al web de la llista de finalistes: 9 de novembre 2016.

  3. Celebració de l’acte de presentació i lliurament dels premis: desembre 2016 (data pendent de confirmació).

  8. Conseqüències fiscals dels premis

  Els premis estan subjectes a retenció fiscal (Llei d’IRPF, art.101.7 i del Reglamento IRPF, arts. 75.2 c i 75.3 f), raó per la qual la FUOC realitzarà a l’Agència Tributària el preceptiu ingrés a compte de l’IRPF en favor del guanyador, corresponent a un 19% del valor del premi.

  9. Difusió

  La UOC i la RMF faran difusió de la convocatòria i bases dels premis, de la llista de projectes seleccionats com a finalistes i dels projectes premiats. Aquesta difusió es farà pels seus webs i comptes en xarxes socials i també es preveu la difusió a través de notes de premsa a diferents mitjans.

  10. Propietat intel·lectual

  Els projectes que es presentin en aquesta convocatòria són obres protegides per la Llei de propietat intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996, 12 abril), i si escau per la Llei de patents (Llei 11/1986, de 20 de març, de patents). En aquest sentit, la titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels TF correspon als estudiants que els hagin realitzat, sense que la participació en aquesta convocatòria atorgui cap cessió de drets a favor de la UOC o de RMF.

  No obstant això, l’autor/estudiant, mitjançant la presentació de la seva candidatura als premis objecte de les presents bases, autoritza la UOC a publicar tant la seva obra com qualsevol document annex indispensable per a la validesa de la candidatura sota una llicència Creative Commons del Tipus BY-NC-ND (reconeixement, no comercial, sense obra derivada), amb independència del tipus de llicència que l’estudiant pugui escollir en cas de penjar el vídeo o presentació virtual en el repositori O2 de la UOC.

  Els assistents a l’acte de presentació dels projectes i de lliurament de premis, i els ponents que hi participin, hauran de signar a l’entrada de l’acte la llicència de cessió de drets d’imatge, veu i drets d’explotació, la qual s’annexa a les presents bases per a la seva consulta.

  11. Protecció de dades

  Els premis UOC-RMF es regeixen per la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

  En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa els participants dels premis UOC-RMF que les dades personals que se sol·licitin s’inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la FUOC.

  Quan un participant faciliti les seves dades personals, autoritza –i consent– expressament la FUOC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

  Totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

  L’usuari tindrà dret a accedir a la informació que el concerneix, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei orgànica, adreçant-se a la FUOC – Responsable de Protecció de Dades (av. del Tibidabo, 45-47, 08035 Barcelona), o bé per correu electrònic: fuoc_pd@fuoc.edu.

  Els participants dels premis UOC-RMF autoritzen la FUOC a la publicació del seu nom i cognoms, i també del títol i resum del seu projecte, als efectes de publicar els resultats dels premis.

  Així mateix, els participants finalistes autoritzen la FUOC a la publicació de les imatges i gravacions en vídeo resultants de la presentació que facin a l’acte de lliurament de premis.

  12. Responsabilitat

  Els aspirants són els únics responsables de la informació que envien en el moment de presentar-se als premis, de qualsevol idea i opinió que puguin expressar durant la presentació del projecte, de les seves conductes, i de la manca de veracitat de les dades facilitades.

  13. Acceptació de les bases

  La participació en els presents premis comporta l’acceptació d’aquestes bases.

  L’incompliment parcial o total de les presents bases serà motiu d’exclusió del participant en els premis.

  L’organització es reserva el dret d’anul·lar els premis o deixar-los sense efectes sempre que hi hagi una causa justificada. L’organització queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, els premis s’haguessin d’anul·lar o suspendre.

  14. Jurisdicció

  Aquestes bases es regeixen per la llei de l’Estat espanyol. Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d’aquestes bases i dels premis serà sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona. Els participants renunciaran a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

  15. Pagament del premi

  La Fundació RMF farà efectiu el pagament de l’import total dels premis econòmics a la UOC, 15 dies abans de la celebració de l’acte d’entrega dels premis. La UOC s’encarregarà de fer efectiu el pagament als guanyadors de les tres categories.

  La Fundació RMF farà efectiu el pagament de l’import corresponent als tallers en emprenedoria i innovació a la UOC, una vegada fixats els dies de formació i tenir la confirmació dels assistents.

  El pagament corresponent a l’itinerari de suport al creixement dels projectes s’efectuarà una vegada designats els 3 projectes que hi accediran.